PODMĺNKY

PŘIJETÍ PODMÍNEK: Tyto webové stránky jsou zveřejňovány v souladu s podmínkami uvedenými níže. Pokud chcete tyto webové stránky využívat, musíte s těmito podmínkami souhlasit. Pokud se všemi těmito podmínkami nebudete souhlasit, měli byste tyto webové stránky opustit, neměli byste je používat nebo k nim přistupovat.

Na tyto webové stránky a veškerý jejich obsah, včetně ale bez omezení na text a grafické prvky (společně „Obsah), se vztahuje autorské právo a tyto autorská práva jsou vlastnictvím společnosti Transitions Optical, Inc. nebo tvůrce zahrnutého obsahu. Poskytovaný obsah z těchto webových stránek jste nicméně oprávněni zobrazovat, tisknout a/nebo šířit v tištěné podobě, jestliže (1) obsah budete využívat pro své osobní nebo interní obchodní účely a ne pro jakékoliv účely v rozporu s obchodními zájmy společnosti Transitions Optical, (2) jakýkoliv obsah nebudete kopírovat nebo využívat v jakékoliv síti nebo zveřejňovat na webových stránkách ani za obchodním účelem, (3) jakýkoliv obsah nebudete upravovat nebo měnit a (4) pokud budete na vlastnictví autorského práva společnosti Transitions Optical na jakýkoliv obsah uvádět následovně:

Copyright 2010 Transitions Optical, Inc.
Všechna práva vyhrazena

OCHRANNÉ ZNÁMKY: Značka Transitions a logo víru jsou registrovanými ochrannými známkami a motto „Zdraví zrak při každém světle“ je ochrannou známkou společnosti Transitions Optical Inc. Jakoukoliv z ochranných známek, která patří společnosti Transitions Optical, Inc. nesmíte používat bez předchozího písemného svolení společnosti Transitions Optical, Inc. Ostatní ochranné známky a servisní značky, které jsou na těchto stránkách obsaženy patří označeným vlastníkům, kteří by měli být s ohledem na použití těchto známek kontaktováni.

BEZ LICENCE: Není-li výslovně uvedeno výše, nesmí být nic, co je obsaženo na těchto webových stránkách vykládáno tak, aby přiznávalo, vyvozovalo nebo jiným způsobem přisvojovalo jakoukoliv licenci nebo právo jakémukoliv patentu, obchodní známce nebo autorskému právu.

BEZ ZÁRUKY: Informace, doporučení a zobrazení uváděné na těchto webových stránkách a serveru společnosti Transitions Optical („Informace“) jsou v souladu s těmi podmínkami zveřejňovány návštěvníkům zdarma. Ačkoliv se společnost Transitions Optical, Inc. rozumnou měrou usiluje o dosahování přesných informací, neposkytuje společnost Transitions Optical, Inc jakoukoliv záruku nebo prezentaci, výslovnou nebo implikovanou, na přesnost, úplnost nebo jakékoliv jiné aspekty informací obsažených na těchto webových stránkách nebo serveru společnosti Transitions Optical. Informace jsou poskytovány pouze pod podmínkou, že návštěvníci stránek si sami udělají obrázek o vhodnosti informací pro své účely před tím, než je využijí. Nic zde obsaženého nesmí být považováno za doporučení použití jakéhokoliv výrobku, postupu, vybavení nebo formulace v konfliktu s jakýmkoliv patentem. Společnost Transitions Optical nemá povinnosti jakékoliv informace, které jsou zobrazovány na těchto webových stránkách, serveru společnosti Transitions Optical nebo jakékoliv webové stránce, která je zde odkazována, aktualizovat nebo opravovat. INFORMACE JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VYJÁDŘENÝCH NEBO DOMNĚLÝCH, VČETNĚ, ALE NE VÝLUČNĚ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ SPOLEČNOST PPG NEBO JAKÁKOLIV JINÁ SPOLEČNOST, KTERÁ JE ZAINTERESOVÁNA DO VYTVÁŘENÍ, PRODUKCE, AKTUALIZACE NEBO PROVOZOVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, SERVERU SPOLEČNOSTI PPG, JAKÝCHKOLIV ODKAZŮ, KTERÉ JSOU ZDE UVEDENY, NEBO INFORMACE, ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO TRESTNÉ), VZNIKLÉ Z PŘÍSTUPU NÁVŠTĚVNÍKA K NEBO POUŽÍVÁNÍ (VČETNĚ NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ) NEBO STAHOVÁNÍ JAKÉHOKOLIV MATERIÁLU OBSAŽENÉHO NEBO ZDE ODKAZOVANÉHO, ANI TYTO SPOLEČNOSTI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA SPOLÉHÁNÍ SE NÁVŠTĚVNÍKA NA INFORMACE, VÝROBEK(-Y) NEBO SLUŽBY, K NIMŽ SE INFORMACE VZTAHUJÍ. I KDYŽ SPOLEČNOST NEBO JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI BYLY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD BEZ OMEZENÍ NA OBECNÁ PŘEDCHOZÍ TVRZENÍ UPOZORNĚNI, NENÍ SPOLEČNOST PPG ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV JINÉ ZTRÁTY, NÁKLADY NEBO VÝDAJE JAKÉHOKOLIV DRUHU, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT, PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, SERVERU SPOLEČNOSTI PBH NEBO JAKÝCHKOLIV ODKAZŮ, KTERÉ JSOU ZDE UVEDENY, NÁVŠTĚVNÍKEM, VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA COKOLIV ZPŮSOBENO: A) POČÍTAČOVÝMI VIRY, B) SOFTWAROVÝMI CHYBAMI, C) ZÁSAHEM NEBO NEČINNOSTÍ ČLOVĚKA, D) JAKÝMKOLIV POČÍTAČOVÝM SYSTÉMEM, TELEFONNÍ LINKOU, HARDWAREM, ZÁVADOU SOFTWARU NEBO PROGRAMU NEBO E) JAKÝMIKOLIV JINÝMI CHYBAMI, ZÁVADOU NEBO ZPOŽDĚNÍM PŘI POČÍTAČOVÉM PŘENOSU NEBO SÍŤOVÝM PŘIPOJENÍM.