ALGEMENE VOORWAARDEN

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN: Deze website wordt volgens onderstaande voorwaarden ter beschikking gesteld. Om van deze website gebruik te maken, dient u met deze voorwaarden in te stemmen. Als u niet met alle voorwaarden akkoord gaat, moet u deze website nu verlaten, mag u geen toegang hebben tot deze website en er geen gebruik van maken.

COPYRIGHT: Deze website en de gehele inhoud daarvan, waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot tekst en grafische afbeeldingen (samen "Content" genoemd), zijn alle auteursrechtelijk beschermd, en de copyrights van deze website zijn eigendom van Transitions Optical, Inc. of de maker van de content. U mag de content echter bekijken, afdrukken en/of d.m.v. hard copy verspreiden, op voorwaarde dat (1) deze content voor uw eigen persoonlijke gebruik of gebruik binnen uw firma bestemd is en niet voor een doeleinde wordt gebruikt dat tegengesteld is aan de commerciële belangen van Transitions Optical; en (2) u geen content op welk ander netwerk of website dan ook publiceert voor welk openbaar of commercieel doeleinde dan ook; (3) u de content niet wijzigt of verandert; en (4) u als volgt vermelding maakt van Transitions Optical's copyright:

Copyright 2010 Transitions Optical, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN: Transitions is een geregistreerd handelsmerk en "Beschermt zicht in elk licht" is een handelsmerk van Transitions Optical, Inc. U mag geen gebruik maken van welk handelsmerk dan ook dat eigendom is van Transitions Optical, Inc. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Transitions Optical, Inc. Andere handelsmerken of servicemerken op deze site zijn eigendom van de aangegeven eigenaren, en met betrekking tot het gebruik van deze merken dient met deze eigenaren contact opgenomen te worden.

GEEN LICENTIE: Behalve indien hierboven uitdrukkelijk vermeld, zal niets op deze website opgevat kunnen worden als een recht of toestemming, verkregen door implicatie, uitsluiting of anderszins, onder welk patent, handelsmerk of copyright dan ook.

GEEN GARANTIE:De informatie, aanbevelingen en voorstelling van zaken op deze website en de server van Transitions Optical ("Informatie") wordt onder deze voorwaarden gratis aangeboden als service voor de bezoeker. Hoewel Transitions Optical, Inc. redelijke moeite doet om de accuraatheid van de informatie te verzekeren, geeft Transitions Optical, Inc. geen garantie of verklaring, uitdrukkelijk noch impliciet, betreffende de juistheid, volledigheid of welk ander aspect dan ook van de informatie die op deze website of de server van Transitions Optical wordt gepubliceerd. Deze informatie wordt alleen verstrekt op voorwaarde dat de bezoeker vóór gebruik zijn eigen beslissing neemt over de geschiktheid van deze informatie voor het betreffende doel. Niets in deze informatie kan worden opgevat als een aanbeveling om welk product, proces, uitrusting of formulering dan ook in conflict met een patent te gebruiken. Transitions Optical, Inc. Verplicht zich niet om informatie die op deze website, Transitions Optical's server of hiermee verbonden website verschijnt bij te werken of te corrigeren. DE INFORMATIE WORDT "ALS ZODANIG" VERSTREKT, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARBIJ INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-OVERTREDING. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: IN GEEN GEVAL ZAL PPG OF WELKE PARTIJ DAN OOK DIE BETROKKEN IS BIJ HET OPZETTEN, PRODUCEREN, BIJWERKEN OF TER BESCHIKKING STELLEN VAN DEZE WEBSITE, PPG'S SERVER, LINKS DAARIN, OF DE INFORMATIE, AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GEHOUDEN VOOR SCHADE VAN WELKE SOORT OF AARD DAN OOK (WAARBIJ INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF BELASTENDE SCHADE) VOORTVLOEIEND UIT DE TOEGANG VAN DE BEZOEKER AAN OF HET GEBRUIK VAN DE SITE (WAARBIJ INBEGREPEN DE ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG EN GEBRUIK) OF HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL HIERIN OF WAARNAAR VERWEZEN WORDT, EN EVENMIN ZULLEN DEZE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN INDIEN DE BEZOEKER VERTROUWT OP INFORMATIE OF DE PRODUCT(EN) OF SERVICES WAARNAAR DE INFORMATIE VERWIJST. ZELFS ALS PPG OF HAAR AANGESLOTEN BEDRIJVEN WORDEN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE EN ZONDER BEPERKING TOT DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE, ZAL PPG NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR ANDERE VERLIEZEN, KOSTEN OF UITGAVEN VAN WELK AARD DAN OOK DIE DIRECT OF INDIRECT KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE BEZOEKER, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK, VAN DEZE WEBSITE, PPG's SERVER, OF LINKS HIERIN, WAARBIJ INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GEVOLGEN VEROORZAAKT DOOR: A) COMPUTERVIRUSSEN; B) SOFTWARE BUGS; C) MENSELIJKE ACTIE OF AFWEZIGHEID VAN ACTIE; D) COMPUTERSYSTEEM, TELEFOONLIJN, HARDWARE, SOFTWARE OF PROGRAMMASTORINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK; OF E) OVERIGE FOUTEN, STORINGEN OF VERTRAGINGEN IN DATATRANSMISSIE OF NETWERKVERBINDINGEN.