POWIADOMIENIE O ZASADACH OCHRONY POUFNOŚCI
Data ostatniej modyfikacji: 10 lipca 2018 r.

Niniejsze powiadomienie o zasadach ochrony poufności (dalej „Powiadomienie”) opisuje prawa przysługujące użytkownikowi, rodzaj gromadzonych danych osobowych dotyczących użytkownika, powód gromadzenia takich danych, a także sposób ich wykorzystywania, przetwarzania oraz udostępniania. Niniejszego Powiadomienia nie stosuje się do praktyk firm, które nie są naszą własnością lub nie są przez nas kontrolowane, w tym firm, z którymi użytkownik może się zetknąć podczas korzystania z naszych usług.  

Spółka Transitions Optical (dalej „my”, „nasz/nasza” lub „nas/nam”) oznacza Transitions Optical Limited z siedzibą w Irlandii.

Niniejsze Powiadomienie stosuje się do użytkowników naszych produktów (w tym przyszłych użytkowników), pracowników naszych partnerów biznesowych lub dostawców korporacyjnych, dostawców będących przedsiębiorcami indywidualnymi, od których pozyskujemy towary i usługi, okulistów, a także odwiedzających nasze witryny internetowe i siedzibę („użytkownik”, „użytkownika” lub „użytkownikowi”). Powiadomienie dotyczy również osób fizycznych, które ubiegają się u nas o pracę.

Kontaktując się z nami, użytkownik podaje swoje dane osobowe, wypełnia formularze, przeprowadza z nami rozmowę lub odwiedza naszą witrynę internetową, strony do rejestracji internetowej lub platformy mediów społecznościowych.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji kontraktów, tworzenia i administrowania portalami internetowymi, kontami i rejestracjami, zarządzania badaniami, działaniami promocyjno-marketingowymi, a także w celu udzielania użytkownikom odpowiedzi (dalej „Usługi”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Powiadomieniem. Zależy nam na tym, aby użytkownik był w pełni świadomy sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe oraz chronimy jego prywatność.  W przypadku podawania danych osobowych należących do innej osoby należy upewnić się, że osoba ta wyraziła na to zgodę oraz zapoznała się z niniejszym Powiadomieniem.

W przypadku pytań dotyczących danych osobowych zalecamy kontakt z nami (dane kontaktowe podano poniżej).

RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Definicję danych osobowych zawierają przepisy o ochronie danych osobowych — są to informacje, które samodzielnie lub wraz z innymi posiadanymi przez nas lub udostępnionymi nam informacjami służą do identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone są w celu świadczenia Usług w internecie lub w siedzibie spółki. Rodzaj gromadzonych przez nas informacji będzie zależał od sposobu komunikacji, od tego, czy użytkownik korzysta z naszych produktów, czy jest okulistą, dostawcą będącym przedsiębiorcą indywidualnym, pracownikiem jednego z naszych partnerów biznesowych, dostawcą korporacyjnym lub czy ubiega się u nas o pracę. Gromadzone przez nas dane osobowe to:

 • Dane personalne i dane kontaktowe: Dane te obejmują takie informacje, jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres domowy, wiek, zawód.  W przypadku okulistów, pracowników naszych partnerów biznesowych, dostawców korporacyjnych lub dostawców będących przedsiębiorcami indywidualnymi, informacje te obejmują również dane dotyczące pracy (np. nazwę firmy, adres służbowy, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, stanowisko).  W przypadku dostawców będących przedsiębiorcami indywidualnymi informacje te mogą także obejmować dane konta bankowego oraz numer identyfikacji podatkowej.

 • Ankiety i inicjatywy szkoleniowe: Informacje o użytkowniku gromadzone są również w przypadku wyrażenia przez niego zgody na uczestnictwo w badaniach lub ankietach marketingowych, programach szkoleniowych lub innych skierowanych do okulistów inicjatywach, takich jak 30-dniowe wyzwanie Transitions. W przypadku okulistów informacje takie mogą również obejmować dane dotyczące praktyk wydawania leków, doświadczeń w zakresie stosowania naszych produktów oraz inne informacje zwrotne.

 • Informacje uzyskane w wyniku kontaktowania się z działem pomocy technicznej: W przypadku wysyłania zgłoszeń, uwag lub informacji zwrotnych do działu pomocy technicznej użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji. Informacje te są przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi oraz poprawy jakości naszych produktów i Usług. Dotyczy to udzielanych przez użytkownika informacji o użytkowanych produktach oraz innych informacji, takich jak na przykład miejsce podjęcia decyzji o przystąpieniu do 30-dniowego wyzwania Transitions. Należy do nich także zaliczyć treść przesyłanych skarg lub zgłaszanych spraw.  W celu rozpatrzenia zgłoszeń, uwag lub informacji zwrotnych może zajść potrzeba przekazania informacji dotyczących użytkownika naszym jednostkom stowarzyszonym lub partnerom biznesowym.

 • Informacje dotyczące sprzedaży i marketingu: Obejmują informacje o kupowanych, użytkowanych lub zbywanych produktach, marketingowych preferencjach użytkownika, jak również jego numer telefonu, adres e-mail, podpis i informacje dotyczące pracy (np. nazwa firmy, adres służbowy, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, stanowisko) oraz informacje o sposobie interakcji z naszymi materiałami marketingowymi (takie jak informacja o otworzeniu wiadomości e-mail o charakterze marketingowym).

 • Nadzór wizyjny i informacje dotyczące logowania osób odwiedzających:  Zarówno zewnętrzne, jak i niektóre wewnętrzne tereny naszej siedziby monitorowane są za pomocą systemów nadzoru wizyjnego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami BHP wizerunek odwiedzających naszą siedzibę jest nagrywany dzięki zastosowaniu monitoringu wizyjnego, sami zaś odwiedzający są proszeni o podanie nazwiska i danych kontaktowych.

 • Dane logowania: Podczas korzystania z naszych Usług internetowych informacje udostępniane przez przeglądarkę, komputer lub urządzenie mobilne, w tym określone dane logowania, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, rodzaj sprzętu komputerowego, unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia, wersja systemu operacyjnego, a także czynności wykonywane w ramach świadczonych Usług są gromadzone automatycznie. Dane logowania są wykorzystywane do poprawy jakości naszych witryn internetowych.

 • Pliki cookie: Spółka wraz ze swoimi partnerami używa plików cookie oraz podobnych technologii do obsługi witryny internetowej oraz zapewnienia do niej dostępu, wspierania kampanii reklamowych w witrynie oraz poza nią (w tym w mediach społecznościowych) oraz do innych celów. Spółka i jej partnerzy wykorzystują pliki cookie na przykład do zapamiętywania wyborów użytkownika, takich jak ustawienia preferencji językowych i innych mających na celu dostosowanie naszych Usług do jego potrzeb. Więcej informacji znajduje się w zakładce Powiadomienie o plikach cookie.

 • Informacje dotyczące pracy: W przypadku ubiegania się o stanowisko w naszej spółce gromadzone są dostarczone przez kandydata informacje, takie jak życiorys i inne informacje wygenerowane w toku rozpatrywania podania o pracę, jak na przykład notatki z rozmów kwalifikacyjnych, referencje, wyniki weryfikacji danych osobowych oraz inne istotne informacje.

Informacje te mogą zostać pozyskane od użytkownika podczas próby nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych, bezpośrednio z urządzenia, z którego użytkownik korzysta, lub w pewnych przypadkach od okulisty, jeśli użytkownik korzysta z naszych produktów.  Użytkownik powinien upewnić się, że podawane informacje są pełne i dokładne oraz poinformować nas, gdy zajdzie potrzeba ich uaktualnienia.

Informacje o użytkowniku pochodzące z różnych, wskazanych powyżej źródeł pozyskiwania danych mogą zostać scalone.

Zdarza się, że wymaga się od użytkownika podania informacji do celów wynikających z umowy lub z przyczyn prawnych. Użytkownik zostanie poinformowany o takiej potrzebie oraz o konsekwencjach niepodania wymaganych informacji.

Przypadki gromadzenia informacji osobowych dotyczących dzieci nie są zamierzone.

SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wykorzystywane są zgodnie z właściwymi przepisami i regulacjami dotyczącymi danych osobowych. W tym względzie opieramy się na szeregu odrębnych podstaw prawnych w celu przetwarzania tych danych w sposób zgodny z prawem.

Dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane w szczególności w celu:  

 • Zrealizowania umów z klientami, partnerami i dostawcami: Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu wykonania zawartych z nim umów oraz w celu zrealizowania umów z partnerami biznesowymi, sprzedawcami i dostawcami. Działania te podejmowane są w oparciu o uzasadniony interes polegający na wypełnieniu zobowiązań umownych oraz rozwijaniu i kontynuowaniu działalności, jak również, w uzasadnionych przypadkach, na wypełnieniu zobowiązań umownych wobec użytkownika.

 • Tworzenia i administrowania kontami i rejestracjami: W przypadku tworzenia konta lub rejestracji w związku z udziałem w badaniach lub inicjatywach promocyjno-marketingowych dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu utworzenia takiego konta lub przeprowadzenia rejestracji. W przypadku platformy Transitions Hub dane osobowe mogą być wykorzystywane do powiadamiania użytkownika o nowo oferowanych obrazach lub produktach, aktualizacjach lub nowych Usługach.  Wykorzystujemy imię i nazwisko użytkownika oraz jego dane osobowe w celu identyfikacji zarejestrowanego użytkownika oraz określenia poziomu dostępu do treści cyfrowych. Wykorzystujemy adres e-mail użytkownika w celu potwierdzenia pobranych przez użytkownika danych, a w niektórych przypadkach w celu powiadomienia użytkownika o nowych produktach do tworzenia obrazu lub wysyłania innych informacji.  Działania te podejmowane są w oparciu o uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i kontynuowaniu działalności, jak również, w uzasadnionych przypadkach, na wypełnieniu zobowiązań umownych wobec użytkownika.

 • Prowadzenia, ulepszania i oceniania naszej działalności: Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane na potrzeby codziennego prowadzenia działalności biznesowej w celu jej ulepszenia, w tym poprzez rozwijanie i analizowanie naszych produktów, technologii i usług, przyciąganie utalentowanych osób do pracy z nami, zapewnianie pomocy technicznej, zarządzanie przekazywaniem informacji oraz odpowiadanie na uwagi i zapytania. Informacje otrzymywane za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystywane są na przykład do stałego ulepszania naszych produktów i technologii.  Działania te podejmowane są w oparciu o uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i kontynuowaniu naszej działalności.

 • Komunikowania się z użytkownikami naszych produktów: Dane osobowe są wykorzystywane do udzielania odpowiedzi na zadawane przez użytkowników pytania, rozpatrywania skarg lub rozważania wpływających sugestii, a także do analizowania informacji zwrotnych dotyczących użytkowania naszych produktów. Działania te podejmowane są w oparciu o uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się z osobami, które nawiązały z nami kontakt, oraz uwzględnianiu uzyskanych od nich informacji zwrotnych.

 • Prowadzenia marketingu bezpośredniego: Dane osobowe wykorzystywane są do informowania użytkowników o naszej działalności, a także o naszych produktach oraz usługach. Użytkownik otrzymuje takie informacje w przypadku zamówienia subskrypcji lub wyrażenia zgody na ich otrzymywanie.

 • Umożliwienia użytkownikowi uczestnictwa w działaniach promocyjno-marketingowych: Dane osobowe wykorzystywane są w związku z uczestnictwem użytkownika w konkursach, promocjach lub działaniach marketingowych, takich jak 30-dniowe wyzwanie Transitions.  W przypadku uzyskania zgody użytkownika informacje takie są przesyłane w oparciu o uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej działalności, naszych produktów oraz usług.

 • Prowadzenia badań rynku: Dane osobowe wykorzystywane są w celu przeprowadzania badań rynku i analiz statystycznych. Działania te podejmowane są w oparciu o uzasadniony interes polegający na ulepszaniu i ocenianiu naszej działalności. Dane osobowe mogą zostać scalone i zagregowane w taki sposób, aby dostarczyły nam więcej informacji na temat prowadzonej przez nas działalności oraz aby pomogły nam w rozwijaniu naszych produktów i usług.

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony: W naszym uzasadnionym interesie leży, aby wykorzystanie danych osobowych służyło wyeliminowaniu działań sprzecznych z prawem lub związanych z nieprawidłowym korzystaniem z naszych produktów i usług, zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony klientów i pracowników, ochronie naszej własności, powstrzymaniu przestępczości oraz badaniu wszelkich wypadków i przejawów naruszenia bezpieczeństwa.  

 • Prowadzenia postępowań sądowych: W razie potrzeby przetwarzamy dane użytkownika w celu ochrony naszych interesów w postępowaniu sądowym.

Istnieje możliwość wykorzystania danych osobowych użytkownika w pewnych innych okolicznościach w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych (takich jak wypełnienie obowiązku podatkowego i przestrzeganie innych przepisów ustawowych lub zastosowanie się do postanowień sądowych lub wiążących żądań organów ścigania).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia Usług dane osobowe udostępniane są określonym osobom trzecim. Na przykład:

 • Jednostkom stowarzyszonym: W zależności od okoliczności i uzyskanej zgody dane użytkownika mogą być udostępniane naszym jednostkom stowarzyszonym w ramach grupy korporacyjnej Transitions Optical (w tym Transitions Optical Inc. z siedzibą w USA) oraz grupy korporacyjnej Essilor (w tym Essilor International z siedzibą główną we Francji oraz innym spółkom w ramach grupy), które mogą z kolei udostępnić nam swoje dane na potrzeby wymienione w niniejszym Powiadomieniu.

 • Partnerzy biznesowi:  Może zajść konieczność udostępnienia danych naszym partnerom biznesowym, takim jak klienci, dystrybutorzy i inne podmioty w łańcuchu dostaw w celu rozpatrywania wniosków użytkowników, ich uwag i informacji zwrotnych w sposób dla nich satysfakcjonujący.

 • Dostawcy usług: Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami, którzy w związku ze świadczeniem nam swoich usług są podmiotami przetwarzającymi, w celu uzyskania pomocy w prowadzeniu naszej działalności, oferowania przez nas produktów i usług, a także ich ulepszania, rozumienia ich specyfiki, dostosowywania, wspierania i promowania. W przypadku udostępnienia danych zewnętrznym dostawcom usług zobowiązujemy ich do wykorzystania danych w naszym imieniu zgodnie z naszymi instrukcjami i warunkami.

 • Konsultanci: W razie potrzeby dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym konsultantom, na przykład prawnikom w związku z dochodzeniem naszych roszczeń prawnych.

 • W celu przestrzegania prawa i ochrony praw i interesów: Możemy współpracować z organami ochrony porządku publicznego lub je wspomagać, jeśli jest to w naszym uzasadnionym interesie lub interesie innych podmiotów lub żywimy powzięte w dobrej wierze przekonanie, że taka współpraca jest niezbędna do ochrony naszych interesów, własności lub praw lub ochrony interesów, własności lub praw innych podmiotów.

 • Podmiotom połączonym w procesie fuzji: Część lub całość danych osobowych może zostać udostępniona w związku z fuzją, finansowaniem, przejęciem lub rozwiązaniem, transakcją lub procedurą związaną ze sprzedażą, przeniesieniem lub zbyciem całości lub części naszej działalności lub majątku, a także w trakcie negocjacji prowadzonych w sprawie takich działań i podejmowania starań o nie. Dane mogą być również przenoszone jako majątek spółki w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub znalezienia się pod sekwestrem sądowym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Podobnie jak większość spółek międzynarodowych prowadzimy działalność na skalę globalną. W rezultacie, w związku ze świadczeniem przez nas Usług, dane osobowe użytkowników mogą być ujawnione w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub zostać do niego przekazane. Dane osobowe mogą być na przykład przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W niektórych krajach mogą obowiązywać inne standardy ochrony danych niż te obowiązujące w EOG.

W celu ochrony danych osobowych przekazywanych poza EOG stosujemy w niektórych przypadkach mechanizm znany jako „standardowe klauzule umowne”. Standardowe klauzule umowne dotyczą umów między spółkami przekazującymi dane osobowe, które zawierają standardowe zobowiązania zatwierdzone przez Komisję Europejską mające na celu ochronę poufności i bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

Innym rozwiązaniem jest przekazywanie danych osobowych do krajów, w których ochronę danych uznaje się za odpowiednią zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Aktualna lista krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Dodatkowe informacje, jak również kopię standardowych klauzul umownych, które dotyczą danych osobowych użytkownika, można uzyskać poprzez kontakt z nami (dane kontaktowe podano poniżej).

PLIKI COOKIE

Korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, które stanowią małe pliki danych zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Korzystamy z plików cookie i innych technologii w celu monitorowania wizyt na witrynie internetowej, obserwacji preferencji użytkownika oraz ulepszania treści znajdujących się w naszej witrynie internetowej, które użytkownik uważa za wartościowe.  Zapisywane przez nas pliki cookie nie zawierają danych osobowych ani nie są udostępniane żadnym innym podmiotom. Gromadzone przez nas informacje niebędące danymi osobowymi pomagają nam monitorować ruch w witrynie internetowej oraz poprawiać jej jakość.

Zgodę na wykorzystywanie plików cookie można wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki lub ustawienia dotyczące ograniczenia śledzenia reklam na urządzeniu. W przypadku braku zgody na zapisywanie plików cookie istnieje możliwość dalszego korzystania z naszej witryny internetowej, ale korzystanie z niektórych jej funkcji lub treści może być ograniczone. Więcej informacji na temat sposobu korzystania z plików cookie i podobnych technologii, a także sposobu zarządzania nimi zawiera Powiadomienie o plikach cookie.

SPOSÓB OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wdrożyliśmy środki ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. W szczególności:

 • Wdrażamy i stosujemy standardowe w branży środki techniczne oraz wewnętrzne procedury zaprojektowane po to, aby zagwarantować, że dane osobowe są przetwarzane w sposób poufny i bezpieczny.

 • Wdrażamy i stosujemy odpowiednie ograniczenia dotyczące dostępu do danych osobowych.

 • Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych są zobowiązani do spełnienia wymogów związanych z ochroną prywatności i poufności informacji oraz są przeszkoleni w tym zakresie.

 • Zobowiązujemy wszystkich partnerów biznesowych i zewnętrznych dostawców usług przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu i występujących jako podmioty przetwarzające do ochrony danych osobowych z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

OKRES PRZECHOWYWANIA ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym Powiadomieniu lub o tyle dłużej, ile będzie wymagane lub dozwolone przez prawo właściwe. Możemy na przykład przechowywać dane użytkownika w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. obowiązku podatkowego), rozstrzygania sporów, egzekwowania umów lub w innych celach dozwolonych przez prawo.

Dokładny okres przechowywania danych osobowych zależy od charakteru informacji oraz powodu ich przechowywania. Do czynników decydujących o długości okresów przechowywania należą: minimalny wymagany okres zatrzymywania danych przepisany przez prawo lub zalecany zgodnie z dobrymi praktykami, okres, w którym można złożyć roszczenie w odniesieniu do umowy lub innej kwestii, fakt zagregowania lub zanonimizowania danych osobowych, fakt dalszego wymagania przez nas danych do celu, w jakim zostały zgromadzone, oraz inne istotne kryteria. Na przykład:

 • Dane osobowe gromadzone w związku z udziałem w konkursach lub promocjach mogą być przechowywane przez okres 3 lat od momentu ich zgromadzenia.

 • Dane osobowe ujawnione za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą być przechowywane do 18 miesięcy od daty wysłania do nas formularza.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zamieszkujący na określonych terenach, w tym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiada wiele praw związanych z danymi osobowymi. Podczas gdy niektóre z tych praw mają powszechne zastosowanie, inne znajdują zastosowanie wyłącznie w niektórych ograniczonych przypadkach. Przypadki te wyszczególniono poniżej:

 • Prawo do wycofania zgody: Jeśli od zgody użytkownika zależy przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w konkretnym celu, użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłości w tym konkretnym celu w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami (dane kontaktowe podano poniżej).

 • Prawo dostępu: Użytkownik ma ogólne prawo do uzyskania informacji na temat przechowywania jego danych osobowych. Użytkownik ma również ogólne prawo do uzyskania kopii takich danych.

 • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do sprostowania wszelkich dotyczących go informacji, które są nieprawidłowe.  Jeśli podane nam informacje uległy zmianie, prosimy o kontakt w celu ich aktualizacji.

 • Prawo do usunięcia: W określonych przypadkach użytkownik ma prawo do usunięcia wszelkich dotyczących go danych osobowych, pod warunkiem że istnieją ku temu uzasadnione podstawy.

 • Prawo do ograniczenia: W określonych przypadkach użytkownik ma prawo do tymczasowego ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, pod warunkiem że istnieją ku temu uzasadnione podstawy.

 • Prawo do przenoszenia danych: W określonych przypadkach użytkownik ma prawo do uzyskania kopii przekazanych nam informacji w formie elektronicznej w powszechnie używanym formacie umożliwiającym odczyt komputerowy. Kopia taka może być przekazana użytkownikowi lub innemu administratorowi danych.

 • Prawo do sprzeciwu: W określonych ograniczonych przypadkach użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 • Pliki cookie i inne technologie: Użytkownik ma prawo do zarządzania plikami cookie i innymi technologiami poprzez podjęcie kroków, które zawiera Powiadomienie o plikach cookie.

 • Marketing bezpośredni: Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.  Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania zaprzestania wysyłania powiadomień marketingowych poprzez kliknięcie łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w wysyłanych przez nas wiadomościach lub poprzez kontakt z nami (dane kontaktowe podano poniżej).

 • Prawo do złożenia skargi: Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu postępowania z jego danymi osobowymi, ma prawo do złożenia skargi. Głównym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest irlandzka komisja ds. ochrony danych (Data Protection Commission, dalej „DPC”). Więcej informacji dotyczących praw użytkownika oraz sposobu składania skarg do DPC można uzyskać pod adresem: www.dataprotection.ie lub poprzez kontakt z DPC:

Office of the Information Protection Commissioner

Canal House

Station Road

Portarlington

Co. Laois

R32 AP23

Irlandia

+353 (0)761 104 800

info@informationprotection.ie

W przypadku chęci skorzystania ze swoich praw użytkownik powinien złożyć pisemny wniosek za pośrednictwem poczty zwykłej lub elektronicznej poprzez kontakt z nami (dane kontaktowe podano poniżej). W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosku prosimy o podanie imienia i nazwiska, sprecyzowanie przedmiotu wniosku oraz złożenie podpisu (w przypadku przesyłania wniosku pocztą zwykłą).

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Instagram lub LinkedIn, użytkownik może uzyskać informacje o sposobie gromadzenia i wykorzystywania jego danych przez partnerskie media społecznościowe, a także o warunkach zawartych z nimi umów znajdujących się w ich witrynach internetowych.  

KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Powiadomienia lub jakiekolwiek inne sprawy lub skargi dotyczącej zarządzania niniejszym Powiadomieniem należy kierować do nas:

Za pośrednictwem poczty zwykłej na adres: Data Protection Contact, Transitions Optical Limited, IDA Industrial Estate, Dunmore Road, Tuam, Co. Galway, Irlandia H54 RD25

Telefonicznie pod numer: +353 (0)93 70600 i poprosić do telefonu Osobę kontaktową ds. ochrony danych

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: privacy@transitions.com

ZMIANY W NINIEJSZYM POWIADOMIENIU O ZASADACH OCHRONY POUFNOŚCI

Niniejsze Powiadomienie będzie okresowo aktualizowane, w szczególności w celu zachowania jego zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz potrzebami związanymi z prowadzeniem naszej działalności. W przypadku wprowadzenia zmian zaktualizujemy wpis „Data ostatniej modyfikacji” znajdujący się u góry dokumentu Powiadomienia, a następnie zamieścimy dokument w naszych witrynach internetowych. W przypadku wprowadzenia poważniejszych zmian lub zmiany sposobu przetwarzania danych osobowych zawiadomimy o tym fakcie użytkownika (zamieszczając na przykład powiadomienie o zmianach w widocznym miejscu w naszych witrynach internetowych przed datą wejścia zmian w życie).