WARUNKI

AKCEPTACJA WARUNKÓW: Ta witryna internetowa jest udostępniana zgodnie z podanymi niżej warunkami. Aby z niej korzystać, musisz zaakceptować te warunki. Jeżeli nie akceptujesz tych warunków, powinieneś opuścić witrynę i nie możesz dalej z niej korzystać.

PRAWO AUTORSKIE: Ta strona internetowa oraz cała jej zawartość, w tym także tekst i ilustracje (zwane łącznie "Zawartością") są chronione prawem autorskim. Prawo autorskie do tej strony internetowej należy do firmy Transitions Optical, Inc. lub do twórców dołączonej zawartości. Możesz jednak przeglądać, drukować oraz/lub rozprowadzać Zawartość tej strony w formie wydruku, pod warunkiem że (1) korzystasz z Zawartości dla własnego użytku osobistego lub biznesowego, a nie dla realizowania celów sprzecznych z interesami Transitions Optical; oraz (2) nie kopiujesz oraz nie wykorzystujesz Zawartości na innej witrynie internetowej dla jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych; (3) nie modyfikujesz ani nie zmieniasz Zawartości oraz (4) dołączysz informacje o prawach autorskich Transitions Optical do takiej Zawartości, zgodnie z poniższym wzorem:

Copyright 2010 Transitions Optical, Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI HANDLOWE: Transitions to zastrzeżony zarejestrowany znak towarowy, a hasło „Zdrowy wzrok w każdym świetle” jest znakiem handlowym firmy Transitions Optical, Inc. Nie możesz korzystać ze znaków towarowych i handlowych należących do firmy Transitions Optical, Inc. bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Transitions Optical, Inc. Inne znaki handlowe lub towarowe widoczne na tej witrynie należą do wskazanych właścicieli. W przypadku pytań dotyczących tych znaków należy kontaktować się z ich właścicielami.

BRAK LICENCJI: Poza przypadkami określonymi powyżej, żaden element tej strony internetowej nie powinien być traktowany jako zawierający domyślnie, na podstawie oświadczeń lub w inny sposób, jakiekolwiek licencje czy prawa związane z dowolnym patentem, znakiem handlowym czy prawem autorskim.

BRAK GWARANCJI: Informacje, zalecenia oraz oświadczenia prezentowane na tej stronie internetowej oraz na serwerze firmy Transitions Optical ("Informacje") są prezentowane nieodpłatnie, jako udogodnienie dla odwiedzających, z zastrzeżeniem tych warunków. Firma Transitions Optical, Inc. podejmuje wszelkie starania by zapewnić dokładność informacji. Jednak Transitions Optical, Inc., nie oferuje żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń, bezpośrednich ani implikowanych, dotyczących dokładności i kompletności, lub jakiegokolwiek innego aspektu informacji zawartych na tej stronie internetowej ani na serwerze Transitions Optical, Inc. Informacje są przekazywane pod warunkiem, że ich odbiorca sam ustali ich przydatność do jego celu przed ich wykorzystaniem. Żadna z zawartych tutaj treści nie może być interpretowana jako rekomendacja do stosowania produktu, procesu, wyposażenia lub formuły w sprzeczności z dowolnym patentem. Firma Transitions Optical, Inc. nie jest zobowiązana do aktualizacji ani korygowania jakichkolwiek informacji pojawiających się na tej stronie internetowej ani na serwerze Transitions Optical, Inc, ani też na żadnej innej stronie internetowej. INFORMACJE SĄ PREZENTOWANE „W STANIE ZASTANYM”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH ANI DOMYŚLNYCH, W TYM TAKŻE GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH ANI TEŻ PRZYDATNOŚCI DO JAKICHKOLWIEK KONKRETNYCH CELÓW CZY ZASTOSOWAŃ, LUB NIENARUSZALNOŚCI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: PPG ANI ŻADNA ZE STRON, KTÓRE SĄ ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE, WYPRODUKOWANIE, AKTUALIZOWANIE LUB UTRZYMANIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ, SERWERA PPG, ODNOŚNIKÓW ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE LUB INFORMACJI NIE BĘDĄ, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE, WTÓRNE) WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU OGLĄDAJĄCEGO, ORAZ Z KORZYSTANIA (W TYM TAKŻE Z BRAKU MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU I KORZYSTANIA), ORAZ POBIEGANIA MATERIAŁÓW ZAWARTYCH LUB WSKAZANYCH NA TEJ STRONIE. STRONY TE NIE BĘDĄ TAKŻE ODPOWIEDZIALNE ZA POLEGANIE PRZEZ ODWIEDZAJĄCEGO NA INFORMACJACH DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG, DO KTÓRYCH INFORMACJE SIĘ ODNOSZĄ. NAWET GDYBY PPG LUB PODMIOTY Z NIĄ POWIĄZANE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH STRAT, BEZ OGRANICZANIA OGÓLNIKOWEGO CHARAKTERU POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, PPG NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK INNE STRATY, KOSZTY CZY WYDATKI JAKIE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ ODWIEDZAJĄCEGO, LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z, TEJ STRONY INTERNETOWEJ, SERWERA PPG ORAZ JAKICHKOLWIEK ODNOŚNIKÓW TUTAJ ZAWARTYCH, W TYM TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK ZDARZENIA SPOWODOWANE PRZEZ: A) WIRUSY KOMPUTEROWE; B) WADY OPROGRAMOWANIA; C) DZIAŁANIA LUDZI LUB BRAK DZIAŁAŃ; D) NIEWŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, LINII TELEFONICZNEJ, OPROGRAMOWANIA CZY PROGRAMU; ORAZ E) JAKIEKOLWIEK INNE BŁĘDY, USTERKI CZY OPÓŹNIENIA W TRANSMISJI DANYCH KOMPUTEROWYCH LUB UTRATĘ POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH.