ประกาศทางกฎหมายของ Transitions Optical, Inc.

การยอมรับข้อกำหนด: เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่าง ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดนี้ คุณควรยุติการเข้าชมเว็บไซต์และไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความและกราฟิก (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้เป็นของ Transitions Optical, Inc หรือผู้สร้างเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณได้รับอนุญาตให้เข้าดู พิมพ์ และ/หรือเผยแพร่เนื้อหาในรูปของเอกสารจากเว็บไซต์นี้โดยอยู่บนเงื่อนไขว่า (1) ใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือธุรกิจภายในเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของ Transitions Optical และ (2) ไม่ทำซ้ำหรือใช้เนื้อหาใดๆ บนเครือข่ายหรือบนเว็บไซต์อื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ (3) ไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดๆ ของเนื้อหา และ (4) คุณต้องระบุประกาศลิขสิทธิ์ของ Transitions Optical ดังด้านล่างนี้รวมไว้ในเนื้อหาดังกล่าวด้วย

ลิขสิทธิ์ 2014 Transitions Optical, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

เครื่องหมายการค้า: Transitions และสัญลักษณ์เส้นหมุนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ "Healthy sight in every light" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Transitions Optical, Inc. ผู้ใช้ต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Transitions Optical, Inc. โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Transitions Optical, Inc. เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของเจ้าของที่ระบุไว้ ซึ่งจะได้รับการติดต่อหากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายดังกล่าว

การไม่ได้รับอนุญาต: เว้นแต่เมื่อได้ระบุไว้ข้างต้น ไม่มีเนื้อหาใดในเว็บไซต์นี้ที่จะตีความไปได้โดยนัย โดยการใช้กฎหมายปิดปาก หรืออื่นใด ว่าเป็นการมอบใบอนุญาตหรือสิทธิภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ใดๆ

การไม่รับประกัน: ข้อมูล คำแนะนำและการชี้แจงข้อมูลที่จัดไว้ในในเว็บไซต์นี้และบนเซิร์ฟเวอร์ของ Transitions Optical ("ข้อมูล") นำเสนอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม แม้ว่า Transitions Optical, Inc. ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรง Transitions Optical, Inc. ไม่ขอรับประกันหรือรับรองใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในเรื่องความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือด้านอื่นๆ ของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้หรือบนเซิร์ฟเวอร์ของ Transitions Optical ข้อมูลที่จัดหามานี้อยู่บนเงื่อนไขว่าผู้เข้าชมได้ตกลงใจแล้วว่าข้อมูลนี้มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ก่อนนำไปใช้งาน ไม่มีข้อความใดตามที่ระบุไว้ที่ตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน อุปกรณ์ หรือสูตรใดที่เป็นการขัดต่อสิทธิบัตรใดๆ Transitions Optical, Inc. ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ บนเซิร์ฟเวอร์ของ Transitions Optical หรือลิงค์เว็บไซต์ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นไป "ตามที่มีอยู่" จะไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่าง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ ข้อจำกัดความรับผิด: PPG หรือคู่สัญญาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต ปรับปรุงหรือเผยแพร่เว็บไซต์, เซิร์ฟเวอร์ของ PPG, ลิงค์ใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือข้อมูลนี้ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ หรือสภาพอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ ความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลตามมา หรือความเสียหายที่มีบทลงโทษ) อันเกิดจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชม (รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงและใช้งาน) หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาที่อยู่หรือถูกอ้างถึงในเว็บไซต์ และคู่สัญญาดังกล่าวจะไม่รับผิดต่อความเชื่อถือได้ในเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ข้อมูลได้อ้างถึงของผู้เข้าชม แม้ว่า PPG หรือบริษัทในเครือจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม โดยไม่จำกัดคุณลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวข้างต้น PPG จะไม่รับผิดต่อค่าความเสียหาย ค่าความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์, เซิร์ฟเวอร์ของ PPG หรือลิงค์ใดที่อยู่ในเว็บไซต์ของผู้เข้าชม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจาก: ก) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข) บั๊กของซอฟต์แวร์ ค) การกระทำหรือไม่กระทำของบุคคล ง) การทำงานผิดปกติของระบบคอมพิวเตอร์ สายโทรศัพท์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม หรือ จ) ข้อผิดพลาด ความล้มเหลว หรือล่าช้าในการรับส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย